Board logo

標題: [教學]下載QQ、註冊QQ號、查找和加入QQ群等操作教學。 [打印本頁]

作者: 希望人生    時間: 2017-12-25 15:53     標題: [教學]下載QQ、註冊QQ號、查找和加入QQ群等操作教學。

一、在騰訊QQ官網上直接下載最新QQ軟體. r3 F1 L  Q2 r7 S4 C: E  _
在瀏覽器輸入QQ官網網址https://im.qq.com/,找到最新QQ版本TIM進行下載;
4 {) t* D* y, f2 W
图片1.jpg
2017-12-25 15:49
4 L+ }, v, g4 x  I. u
图片2.jpg
2017-12-25 15:49

! h0 j1 g; V6 E# M8 I% E5 g' Q' D
點擊立即下載按鈕,進入下載頁面,然後根據不同的系統選擇對應的QQ安裝軟體。1 R7 c' S) r! J8 m7 v0 l
此使用Win7系統做例,選擇windows版的QQ軟體。( C" U( M' g5 x
图片3.jpg
2017-12-25 15:49

7 S* P% C$ i! l0 _* e點擊下載,自動使用IE瀏覽器或其他瀏覽器自帶下載器下載TIM2.0版本,把版本保存在桌面,方便安裝。
* B/ a) Q; |4 A: y
6 K) }% H) Z; `9 @: I二、QQTIM軟體的安裝
) p  F4 K: o% d1 q雙擊下載好的軟體安裝程式,出現下圖安裝介面
( f" \$ E/ ~- ]6 S9 h6 U
图片4.jpg
2017-12-25 15:49
5 @% {" z" T5 }6 A2 A6 c. h1 e# Y
點擊自定義選項,對安裝進行設置:可以更改安裝目錄,勾選生成桌面快捷方式,勾選開機自動啟動TIM軟體等等...如下圖所示
' n# c; Q1 X5 B0 f* c
图片5.jpg
2017-12-25 15:49

: j/ p# A. }7 j2 W安裝設置完成後,點擊立即安裝,進行軟體安裝
' \  V0 x! b8 K/ @4 h! Q6 R
图片6.jpg
2017-12-25 15:49
7 {# e9 W8 ~  c3 P" J+ X
图片7.jpg
2017-12-25 15:49
, d( W; ^% V+ }: z
图片8.jpg
2017-12-25 15:49

; e- W$ N5 F4 }1 I
8 S0 ]- M2 g' R( Z安裝完成時,點擊立即使用,跳出登錄介面
9 ?! |! M& H  K5 w" m  c, [
图片9.jpg
2017-12-25 15:49

, t* R4 q: q, r: ?8 v2 F) {6 _) B# ?' k% D: N) ?
三、註冊QQ帳號0 m- `- K  G3 r8 C! P9 [

* i3 O/ r) s7 M* R; u" K& R打開QQTIM軟體,這是QQTIM的登陸介面,點擊註冊帳號。
" a8 V! i+ U: b+ {2 a
图片10.jpg
2017-12-25 15:49

6 X. J7 e' K  i7 m$ L' H, {點擊註冊帳號就會打開QQ申請頁面,輸入昵稱、密碼、手機地區編碼、手機號碼、即時短信驗證碼,最後點擊立即註冊。5 K; b( V; ~+ {- ?: s( Y; F
PS:目前QQ帳號註冊需要短信驗證碼實時驗證方可註冊。
6 u! \5 i0 Z$ d5 b' d9 G
图片11.jpg
2017-12-25 15:49
+ l& Z, u" ~3 x4 a, m& t
這樣,QQ號碼就申請成功了,紅色的一串號碼就是你所獲得的號碼,記下這個帳號。  ^  |; \! A  d8 y8 f  w" s: l/ w& Q
图片12.jpg
2017-12-25 15:49

& T8 I$ a1 f- j回到之前QQTIM的登陸頁面,輸入剛才自己獲得的帳號,輸入之前自己設置的密碼。
' H2 @* a9 c, k  e
图片13.jpg
2017-12-25 15:49

# R; L5 x/ N: D點擊登陸,即可使用QQTIM,在互聯網上與他人聯繫。# E8 _& r& O2 t+ U" y" n
图片14.jpg
2017-12-25 15:49
- M9 }# |8 ?& V0 @+ T
& u- F5 _, g! P" e
四、查找QQ群
" e6 v& Z, q  w& T
8 G$ H2 p  m5 S8 m9 l+ E% S% [點擊“+”,選擇加群% S$ J4 @' e$ F1 G
图片15.jpg
2017-12-25 15:49

- p1 y5 c' i. L; f# n8 S5 g, u
: H; p/ n( o4 T' `1 e8 I跳出介面,點擊找群,輸入QQ群ID或QQ群名稱: ?3 d! ?! y% r6 v6 |
图片16.jpg
2017-12-25 15:49

/ l' l; Z% i+ L' t選擇希望67交流群,點擊加入群
8 k& W6 e; N: j6 Z
图片17.jpg
2017-12-25 15:49
" T7 v6 w( }# l- G/ Z1 w  T( U  p5 c0 x& j
图片18.jpg
2017-12-25 15:49
1 ]" {7 w1 F3 W4 c* U" f" c1 Z
通過管理員加群申請驗證後,即可成功加進希望67交流群9 h  t: s3 r* D: ]- g  |
图片19.jpg
2017-12-25 15:49
& S% h, O% ?! B) G# `( Z
雙擊交流群即可打開聊天區" ?/ |9 `/ V" u3 m) h/ b1 T
图片20.jpg
2017-12-25 15:49


圖片附件: 图片1.jpg (2017-12-25 15:49, 57.78 KB) / 下載次數 530
http://wgrh.net/attachment.php?aid=103&k=ce25049ef57ec867b1d6f9a2f0b535f4&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片2.jpg (2017-12-25 15:49, 65.53 KB) / 下載次數 549
http://wgrh.net/attachment.php?aid=104&k=6c4048b179e8b53dcd474b7f2d18a6cf&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片3.jpg (2017-12-25 15:49, 40.81 KB) / 下載次數 521
http://wgrh.net/attachment.php?aid=105&k=699bef745c4a8a89bf16682bc40fcff6&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片4.jpg (2017-12-25 15:49, 13.75 KB) / 下載次數 524
http://wgrh.net/attachment.php?aid=106&k=652dcb54be9f2d175ce0ddbb64e94bf2&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片5.jpg (2017-12-25 15:49, 18.21 KB) / 下載次數 522
http://wgrh.net/attachment.php?aid=107&k=11ec0e045da565255e6c05bef21377ba&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片6.jpg (2017-12-25 15:49, 12.91 KB) / 下載次數 524
http://wgrh.net/attachment.php?aid=108&k=981ed9903d6874db83c40a74cd458d66&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片7.jpg (2017-12-25 15:49, 13.4 KB) / 下載次數 537
http://wgrh.net/attachment.php?aid=109&k=96b615b4ad597870c5226cd775bb3637&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片8.jpg (2017-12-25 15:49, 20.89 KB) / 下載次數 529
http://wgrh.net/attachment.php?aid=110&k=50c304a6cce98f2fd28672b8b1f4102b&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片9.jpg (2017-12-25 15:49, 14.92 KB) / 下載次數 548
http://wgrh.net/attachment.php?aid=111&k=0fe5fdc9ede53f813f0b705928cd8265&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片10.jpg (2017-12-25 15:49, 15.74 KB) / 下載次數 524
http://wgrh.net/attachment.php?aid=112&k=bca0fe1f6928f8aba7b4af97957f077b&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片11.jpg (2017-12-25 15:49, 37.67 KB) / 下載次數 527
http://wgrh.net/attachment.php?aid=113&k=f7b67dba7ed4ea71a8a12b63c2536be8&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片12.jpg (2017-12-25 15:49, 21.52 KB) / 下載次數 543
http://wgrh.net/attachment.php?aid=114&k=8cfe0a3e47561ab6ad545634e1ece1b0&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片13.jpg (2017-12-25 15:49, 16.92 KB) / 下載次數 529
http://wgrh.net/attachment.php?aid=115&k=607dba4d8871eedcb579eaaa68b541ce&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片14.jpg (2017-12-25 15:49, 30.08 KB) / 下載次數 531
http://wgrh.net/attachment.php?aid=116&k=18453043fbd11575da9db88c7f81068e&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片15.jpg (2017-12-25 15:49, 27.92 KB) / 下載次數 537
http://wgrh.net/attachment.php?aid=117&k=20bf8cf06653e874091a2f847c225ef3&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片16.jpg (2017-12-25 15:49, 32.2 KB) / 下載次數 523
http://wgrh.net/attachment.php?aid=118&k=12866dc8397ba842bb4949bffff83182&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片17.jpg (2017-12-25 15:49, 12.52 KB) / 下載次數 538
http://wgrh.net/attachment.php?aid=119&k=611ffbdb625bf12436c2b09a03debc06&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片18.jpg (2017-12-25 15:49, 14.85 KB) / 下載次數 523
http://wgrh.net/attachment.php?aid=120&k=bda0780807066f7e48f0891f8a1f807f&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片19.jpg (2017-12-25 15:49, 23.96 KB) / 下載次數 521
http://wgrh.net/attachment.php?aid=121&k=272688b6e87cacb296e297690974b7c3&t=1590492083&sid=f6gh4f圖片附件: 图片20.jpg (2017-12-25 15:49, 28.84 KB) / 下載次數 534
http://wgrh.net/attachment.php?aid=122&k=7edad06bf926277b613bfce16a4d8e39&t=1590492083&sid=f6gh4f


作者: Celagenidn    時間: 2020-4-28 10:56     標題: Check out some quirky pop art laptop skins

Check out some quirky pop art t-shirts
作者: MaressaKVM    時間: 2020-4-28 20:31     標題: Check out some funny pop art t-shirts

Check out some cheap pop art laptop skins
歡迎光臨 希望戀曲外掛 - 希望67 (http://wgrh.net/) Powered by Discuz! 7.2