Board logo

標題: [教學]下載QQ、註冊QQ號、查找和加入QQ群等操作教學。 [打印本頁]

作者: 希望人生    時間: 2017-12-25 15:53     標題: [教學]下載QQ、註冊QQ號、查找和加入QQ群等操作教學。

一、在騰訊QQ官網上直接下載最新QQ軟體+ @! x( g1 r* W: _5 h- _" @/ n
在瀏覽器輸入QQ官網網址https://im.qq.com/,找到最新QQ版本TIM進行下載;1 V3 Z# A' o4 Y* d) b7 @7 q2 t9 n+ h
图片1.jpg
2017-12-25 15:49
  ^  c. m. a  r
图片2.jpg
2017-12-25 15:49
. f& _) t2 ~$ V, N5 `

( j1 H6 {/ F' ]. n; C; T; b7 T點擊立即下載按鈕,進入下載頁面,然後根據不同的系統選擇對應的QQ安裝軟體。: T! I3 |- {- y- O
此使用Win7系統做例,選擇windows版的QQ軟體。
1 \. \8 t9 W; h5 U8 ?4 |, x
图片3.jpg
2017-12-25 15:49
2 p+ ~, c3 @/ e1 D, C% h
點擊下載,自動使用IE瀏覽器或其他瀏覽器自帶下載器下載TIM2.0版本,把版本保存在桌面,方便安裝。9 W- s9 S# x9 p
& V- m" N( G8 m" [! v' G9 P
二、QQTIM軟體的安裝. r3 y) R* M/ U1 o" z' ?
雙擊下載好的軟體安裝程式,出現下圖安裝介面6 `7 i8 J% h  L1 [9 U: H" U
图片4.jpg
2017-12-25 15:49
. v1 @; Z7 [9 C1 p! o
點擊自定義選項,對安裝進行設置:可以更改安裝目錄,勾選生成桌面快捷方式,勾選開機自動啟動TIM軟體等等...如下圖所示  o; j! u5 u/ {* d+ P& Q" y3 S
图片5.jpg
2017-12-25 15:49
) E; V& ]: B" ^  M, B9 V
安裝設置完成後,點擊立即安裝,進行軟體安裝
6 ~& M( e0 a, w5 [  X# ^( g
图片6.jpg
2017-12-25 15:49
- ?: H9 o. R# E% L- ~
图片7.jpg
2017-12-25 15:49
% h. S/ _- x! V6 b9 z
图片8.jpg
2017-12-25 15:49

/ [9 z" z7 N+ E7 K) E5 J0 C. ^4 A: W( X  a
安裝完成時,點擊立即使用,跳出登錄介面
8 ^, C) ^& w+ v% a& `
图片9.jpg
2017-12-25 15:49

! ~: C: ]. S$ Z) F
0 v5 d$ c& `4 t3 v) e3 d7 E1 b三、註冊QQ帳號
4 [% c7 U4 V% F4 Z- I7 b2 G  S/ k- _, P9 B/ u% j
打開QQTIM軟體,這是QQTIM的登陸介面,點擊註冊帳號。
) H- K) H; S6 s1 b
图片10.jpg
2017-12-25 15:49
3 |. ]9 ^  {' }. J: K4 A9 ~. P
點擊註冊帳號就會打開QQ申請頁面,輸入昵稱、密碼、手機地區編碼、手機號碼、即時短信驗證碼,最後點擊立即註冊。; y; j. x& h- c/ G* L3 `
PS:目前QQ帳號註冊需要短信驗證碼實時驗證方可註冊。) g! ^# s1 ~) U! c
图片11.jpg
2017-12-25 15:49

8 g7 o- G4 p) g4 C這樣,QQ號碼就申請成功了,紅色的一串號碼就是你所獲得的號碼,記下這個帳號。  [2 ^: U" |# S; k- w2 u9 ~
图片12.jpg
2017-12-25 15:49

3 h3 u' c  _0 p! \- \2 B, v回到之前QQTIM的登陸頁面,輸入剛才自己獲得的帳號,輸入之前自己設置的密碼。
6 f; B$ p- |( o; W. E% a3 R
图片13.jpg
2017-12-25 15:49
1 W7 s% E! ?+ E
點擊登陸,即可使用QQTIM,在互聯網上與他人聯繫。; S& d$ L6 d, @/ j" p4 @& [
图片14.jpg
2017-12-25 15:49
0 g  S- ?9 J' ]2 R" s
7 e4 T- @! @, X6 {# l) b" d% W- U
四、查找QQ群
, |# Y: `: @- {" S8 N5 \9 G# x1 s* @: ]1 T) ^
點擊“+”,選擇加群. }/ D5 H* L" l( e8 J' `3 V
图片15.jpg
2017-12-25 15:49

# [$ z4 l5 n' E7 x. b  _; L
* q5 C: A2 Q: U1 b( F" W跳出介面,點擊找群,輸入QQ群ID或QQ群名稱4 ?9 p- P' a0 N
图片16.jpg
2017-12-25 15:49
" O7 ~9 P) e, b, l- U8 o
選擇希望67交流群,點擊加入群
2 h% o& {  [2 |" D8 ~
图片17.jpg
2017-12-25 15:49

, y  X2 _# R2 F0 Q  }8 n
图片18.jpg
2017-12-25 15:49

* y8 ^* L  w- s2 t! G/ r通過管理員加群申請驗證後,即可成功加進希望67交流群
4 v  i5 n2 b& I+ n6 R. ]+ I/ c
图片19.jpg
2017-12-25 15:49
$ H/ D7 {* p) d1 @
雙擊交流群即可打開聊天區
" h! d! k/ T+ Z0 \& n# \
图片20.jpg
2017-12-25 15:49


圖片附件: 图片1.jpg (2017-12-25 15:49, 57.78 KB) / 下載次數 394
http://wgrh.net/attachment.php?aid=103&k=028419f4fcfadcb7a21f20bbecac6ee6&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片2.jpg (2017-12-25 15:49, 65.53 KB) / 下載次數 410
http://wgrh.net/attachment.php?aid=104&k=84f683f51e185cf06fcd7d46b9ab971a&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片3.jpg (2017-12-25 15:49, 40.81 KB) / 下載次數 388
http://wgrh.net/attachment.php?aid=105&k=56583a0182f1c6fa560958e0c2cadad7&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片4.jpg (2017-12-25 15:49, 13.75 KB) / 下載次數 389
http://wgrh.net/attachment.php?aid=106&k=0aa4e96001bc4d3094fea2f66af5f725&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片5.jpg (2017-12-25 15:49, 18.21 KB) / 下載次數 392
http://wgrh.net/attachment.php?aid=107&k=f92f5cd8aa4792a70397ebd7fe145b80&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片6.jpg (2017-12-25 15:49, 12.91 KB) / 下載次數 392
http://wgrh.net/attachment.php?aid=108&k=3d094891178d685c4f87aa5a30fc0391&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片7.jpg (2017-12-25 15:49, 13.4 KB) / 下載次數 400
http://wgrh.net/attachment.php?aid=109&k=6a29d00bbdcecceede8a4fd15d05d1ef&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片8.jpg (2017-12-25 15:49, 20.89 KB) / 下載次數 392
http://wgrh.net/attachment.php?aid=110&k=e292b5b251b412c1ca01548fe0d0688f&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片9.jpg (2017-12-25 15:49, 14.92 KB) / 下載次數 401
http://wgrh.net/attachment.php?aid=111&k=06da816dabf46f834c1c1b8f43b96462&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片10.jpg (2017-12-25 15:49, 15.74 KB) / 下載次數 387
http://wgrh.net/attachment.php?aid=112&k=272e45f517ebeb1205d83240ae9d5957&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片11.jpg (2017-12-25 15:49, 37.67 KB) / 下載次數 388
http://wgrh.net/attachment.php?aid=113&k=fe9c88f08179812dabe4c7f27f009b6e&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片12.jpg (2017-12-25 15:49, 21.52 KB) / 下載次數 392
http://wgrh.net/attachment.php?aid=114&k=4476fb604d35252e23d95c837aa9df56&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片13.jpg (2017-12-25 15:49, 16.92 KB) / 下載次數 393
http://wgrh.net/attachment.php?aid=115&k=30d0a6d7b61591d7ad5a0d13e5611552&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片14.jpg (2017-12-25 15:49, 30.08 KB) / 下載次數 398
http://wgrh.net/attachment.php?aid=116&k=74bede4740436f4ea168f3a1c8913018&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片15.jpg (2017-12-25 15:49, 27.92 KB) / 下載次數 404
http://wgrh.net/attachment.php?aid=117&k=0ce7839b992a40ac5e41008bbdcbc581&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片16.jpg (2017-12-25 15:49, 32.2 KB) / 下載次數 387
http://wgrh.net/attachment.php?aid=118&k=205c271383bda16cb617e79ebdf0fc5e&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片17.jpg (2017-12-25 15:49, 12.52 KB) / 下載次數 400
http://wgrh.net/attachment.php?aid=119&k=740e0e662f394309bcaf0e79d4dd7a43&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片18.jpg (2017-12-25 15:49, 14.85 KB) / 下載次數 391
http://wgrh.net/attachment.php?aid=120&k=52f900f677e3812b702e6482cb5227b7&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片19.jpg (2017-12-25 15:49, 23.96 KB) / 下載次數 391
http://wgrh.net/attachment.php?aid=121&k=d91abc519a615d63a5033c5edcfcb7fb&t=1579333430&sid=LMJJMo圖片附件: 图片20.jpg (2017-12-25 15:49, 28.84 KB) / 下載次數 393
http://wgrh.net/attachment.php?aid=122&k=9b0d046017f99b9e2091a7cffd50d9fe&t=1579333430&sid=LMJJMo


歡迎光臨 希望戀曲外掛 - 希望67 (http://wgrh.net/) Powered by Discuz! 7.2